Tel: 08-764 69 08 E-post: info@blomquiststhlm.se

WORK WITH US

Enkel förklaring kring Svenska vägar

Den svenska vägkroppen är som regel uppbyggd på Två alternativ samkross/morän eller bergkross, äldre vägar förekommer det vanligaste morän och nyare bergkross.

I norra Sverige bygger man mycket väg med befintliga massor i linjen som stenrik morän eller så sållar man bort det finaste filler ur materialet för att förhindra vatten transport upp i vägkroppen och dessa vägar belags med en mjuk asfaltsblandning ( kallas oljegrus) för att kunna ta upp tjällossningar bättre.

Större vägar som riksvägar, motorvägar bygg upp med krossmaterial från berg för att få en stark underbyggnad som tål högre belastningar av tyngre fordon men det är oftast hur överbyggnaden byggs upp för att få en stark yta.

En bra vägkropp för motorväg bör ha en väl packad terrass som det läggs ut en fiberduk för att ta upp eventuella mjuka upptryckningar och skilja på det nya materialet som skall bli underbyggnad av berg/ morän beroende på undergrund så läggs 0,4-0,7m tjockt lager ut och packas med en 4-6tonsvält.

Överbyggnaden består av ett 0-30 kross material som kallas obundet bärlager och som bör ligga runt 0,1m som också packas med x överfarter beroende på undergrund därefter läggs det ut ett lager av asfalt som kallas AG ( asfalt grus) med största sten 22mm och minst 70mm tjockt och bindemedel runt 4,5-5% kan variera beroende på underbyggnad och sedan vältas det tills rätt hålrum uppnår 6-7% , som sista lager läggs det ut en topp minst 50mm  och en sten storlek på 16 mm  det kan kallas ABS 16 eller ABT 16 beroende på om den ska ha en stark slityta eller en tät och stark yta. Detta är ett enkelt recept på att bygga en låg budget väg med bra egenskaper.

Vill man ha en högre standard så lägger man till 10cm i undre vägkroppen och sedan lägger man 2 lager med AG 22 50mm + 50mm och topp 50mm då har man en kraftig stark överbyggnad som klarar de flesta fordons laster ( 60 ton fördelat på 22m)

Det som man alltid måste beakta i en vägbyggnation är geotekniken där man ska bygga vägen, är det gamla sjöbottnar, kärr, blötmark då måste åtgärder vidtagas som urgrävning, nerpressning, kalkning, eller lättfyll med cellplastblock. Detta är inget som man kan förbise för då kommer det inom kort att börja sjunka i vägkroppen och sättningar uppstår som blir betydligt dyrare att reparera i efterhand.

Enkel lokal väg med mindre trafik och enstaka tyngre fordon kan en total överbyggnad på 45cm inkl 9cm asfalt vara ett billigt alternativ i vissa lägen.

Avvattning av och bredvid vägen är A och O om vägkroppen skall få en lång livslängd där inte tjälen och upptryckande vatten demolerar vägen, diken och dränering är något som måste beaktas i detta läge.

Produktions tiden för ett motorvägsprojekt kan skilja sig åt mycket i tid pga att hur många broar skall byggas, hur är markförhållandena ? krävs det liggtid på ev överlast normalt 4-7 månader, kalk förstärkning 2-4 månader , berg i linjen 3-6 månader , detta kan påverka att tiden skjuter iväg. Är det bara åkermark och hårdgjort under så bör det ha en possitivare framfart. Normaltid på en motorväg 2+2 körfält med en 2,5m vägren och 20 km brukar ligga mellan 18-24 månaders byggtid på 40 tim vecka, men med extra resurser och längre arbetstid kan man ev pressa ner tiden eller förlänga sträckan 50%.

Contact our project manager Christer for more information!

Contact